Vaststellen specificaties AFD-definities

Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld. Binnen de werking van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is het gebruik van deze standaard verplicht voor het vastleggen en uitwisselen van productdefinities. U vindt meer informatie over de AFD-definitie Standaard hier.

Instructie en templates

De eerste stap in het ontwikkelen van een AFD-definitie is het vaststellen van de specificaties voor de AFD-definities. Om te helpen bij het vaststellen van de specificaties zijn Excel-templates ontwikkeld en een bijbehorende instructie. De instructie bevat twee methodieken: formularia en VPI.

De instructies gaan er van uit dat u gebruik maakt van de templates. Er is een template per (hoofd)branche. De Excel-templates maken de vervolgstappen minder bewerkelijk en minder foutgevoelig. Daarnaast kunnen de templates gebruikt worden als de interne documentatie.

De instructie en templates vindt u hieronder.

Instructie

In deze instructie staat stap voor stap uitgelegd hoe een specificatie AFD-definitie tot stand komt.

Voorbeeld ingevulde template specificatie AFD-definitie:

Instructie reisverzekeringen

Bij de uitrol de uniforme inrichting is vastgesteld dat de huidige constructie in de VPI Rekenbox en systeemhuizen ten aanzien van de registratie van assurantiebelasting bij reisverzekeringen niet verwerkt kan worden in AFD-definities. SIVI heeft hierop een voorstel uitgewerkt voor een (uniforme) procedure om de assurantiebelasting te verwerken op dekkingen die gedeeltelijk assurantiebelastingplicht zijn. Hierbij passen de specificaties in een AFD-definitie en kunnen. de juiste bruto premiebedragen via een VPI-rekenbox bepaald worden. Dit voorstel is getoetst en akkoord bevonden door zowel de systeemhuizen als door Solera. In onderstaande instructie wordt hier een verdere toelichting over gegeven.

Templates

De templates zijn ontwikkeld voor het vaststellen van de specificaties. De templates maken het proces minder bewerkelijk en foutgevoelig. In de instructie en op het tab ‘Toelichting & Leeswijzer’ staat uitgelegd hoe om te gaan met de templates.

De templates zijn op te delen in particulier en zakelijk. Binnen deze segmenten zijn de templates ontwikkeld per (hoofd)branche.