NVGA Protocol 2.0

Met het NVGA-protocol voorzien volmachten de verzekeraars van alle voor portefeuille beheer noodzakelijke gegevens. Hieronder verstaan we gegevens noodzakelijk voor toezicht, herverzekeren en productmanagement (inclusief schadesturing). Het huidige NVGA Protocol kent een aantal beperkingen. Een verdere doorontwikkeling van het NVGA Protocol en de afspraken daaromheen is dan ook nodig. Hieronder lichten wij deze verder toe.

Het NVGA Protocol

Het NVGA-protocol bestaat uit drie onderdelen:

 • NVGA File Polis – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over polissen.
 • NVGA File Schade – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over schades.
 • NVGA File Financieel – Standaard voor het periodiek uitwisselen van financiële gegevens.

Vorig jaar heeft een update plaatsgevonden met het oog op:

 1. Aansluiting bij het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen (PUIV).
 1. Opleveren correcte Solvency rapportages door verzekeraars.
 1. Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling die is ingegaan per 1 juli 2021.

Voor collectieve inkomenproducten vindt op dit moment de uitrol plaats van een variant van het basis NVGA Protocol: Het NVGA Protocol Inkomen. In deze variant zijn er Inkomen specifieke versies voor de onderdelen NVGA File Polis en NVGA File Schade.

Noodzaak voor door ontwikkelen NVGA Protocol

Aansluiten Polis-deel bij gebruik AFD-definities

De afspraak in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is dat de volmacht haar administratie inricht op basis van de door verzekeraar opgestelde AFD-definitie. De AFD-definitie borgt dat de verzekeraar invulling kan gegeven aan toezicht, herverzekeren en productmanagement. Het huidige onderdeel ‘NVGA File Polis’ sluit niet aan bij het gebruik van AFD-definities, aanpassing is dus noodzakelijk.

Uitbreiding te leveren data t.b.v. toezicht en herverzekeren

Als gevolg van de laatste inzichten in vereisten rond verantwoorden (Solvency/IFRS) is een beperkte uitbreiding nodig van de gegevens binnen het NVGA Protocol.

Aansluiting tussen NVGA Protocol en gebruik AFD standaard bij systeemhuizen

Het huidige NVGA Protocol gebruikt een afwijkende variant van het AFD. Dit is bewerkelijk en kostenverhogend voor systeemhuizen en zelfbouwers bij het opstellen van rapportages.

Oplossen compliance issue aanlevering van data t.b.v. de VRA

De huidige manier van data aanlevering voor de VRA is onvoldoende transparant en niet AVG compliant (er wordt ook data aangeleverd die niet nodig is voor de VRA). Besloten is het NVGA Protocol uit te breiden met voor de VRA benodigde elementen, zodat transparant is welke data men uitlevert. De huidige werkwijze (datadump) vervalt hiermee.

Release kalender NVGA Protocol

Er zijn op dit moment geen vaste afspraken rond updates van het NVGA Protocol. Om te kunnen blijven voldoen aan toezicht eisen als IFRS en Solvency II zijn echter periodieke aanpassingen van het NVGA Protocol noodzakelijk. Het is belangrijk dat dit in een vast ritme gebeurt, zodat alle partijen hier vooraf rekening mee kunnen houden en men de vastgestelde tijdslijnen kan halen. Er komt een duidelijke procedure voor het aanvragen van aanpassingen. Een vaste jaarlijkse releasekalender geeft inzicht in de termijnen zodat betrokkenen, verzekeraars en leveranciers proactief kunnen anticiperen.

Governance

Om een goede releasekalender te beheren zijn duidelijke afspraken rond aansturing en financiering nodig. Een nieuw in te richten NVGA Protocol werkgroep bewaakt het proces rond de releasekalender en de afhandeling van inhoudelijke verzoeken. SIVI zal het dagdagelijks beheer van het NVGA Protocol uitvoeren.

Project NVGA Protocol 2.0 

Om de doorontwikkeling van het NVGA Protocol verder vorm te geven is in 2022 een project gestart: Project NVGA Protocol 2.0. Dit project zorgt voor de uitwerking van de nieuwe specificaties, de uitrol van het nieuwe protocol naar de ketenpartijen en de coördinatie van de implementatie binnen de branche. Daarnaast zorgt dit project voor de structurele inbedding van het releasematig werken.

Tevens is een werkgroep ingericht die advies uitbrengt rond de inhoudelijke specificaties van het protocol.  Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel verzekeraars als gevolmachtigden.

Werkgroep NVGA Protocol 2.0

De werkgroep NVGA Protocol bestaat uit de volgende leden:

 • Alwien Geerts (Agevo)
 • Astrid Brouwer (SIVI)
 • Claire Payet (DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij)
 • Dick Rink (Alpina Group)
 • Ellis de Haan (SUREbusiness)
 • Frank van der Meijden (Nationale-Nederlanden)
 • Jeroen Stahlberg (SUIV)
 • Wouter van der Zouw (a.s.r.)