Uniforme inrichting

Doelstelling van de uniforme inrichting is om te zorgen dat per volmachtproduct van een verzekeraar bij alle betrokken volmachten dit volmachtproduct (en daarmee dus de portefeuille) op dezelfde wijze is ingericht. Het uitgangspunt voor deze inrichting is de SIVI-standaard AFD. Deelnemers aan SUIV verplichten zich dit Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen te volgen. Daarmee is dit protocol ook leidend voor de leveranciers binnen de volmachtketen. Het protocol uniforme inrichting volmachtketen zorgt voor uniformiteit en maakt afwijkingen expliciet.

Het protocol zorgt voor uniformiteit

Per product levert verzekeraar een door SIVI gecertificeerde productdefinitie uit

 • Specificaties op basis van SIVI AFD-definitie Standaard (voortzetting gebruik AFD als binnen VPI)
 • Verzekeraar, volmachten en softwareleveranciers hanteren zelfde uitgangspunten voor product
 • softwareleveranciers zorgen voor standaard ingericht product binnen software

Elke uitlevering van een productdefinitie (AFD-definitie) heeft een unieke identificatie

 • De identificatie wordt vastgelegd bij de polis

Verzekeraar geeft aan welke gegevens minimaal geleverd moeten worden voor product

 1. Noodzakelijk voor toezicht (Solvency, IFRS, etc.)
 2. Noodzakelijk voor de rapportage aan herverzekeraars
 3. Nodig voor premieberekening
 4. Nodig voor acceptatie (als VPI acceptatie)
 5. Nodig voor polisopmaak (later toegevoegd)

Aanvullende afspraken rond

 • Omgaan met termijnen bij wijziging van producten
 • Volgen van releases
 • Rapportages

Het protocol maakt afwijkingen expliciet

Afspraken over het afwijken van de standaard productdefinitie worden op een standaard wijze vastgelegd

 • Afwijkende dekkingen, afwijkend eigenrisico, etc.
 • Eventuele risico’s worden benoemd inclusief hoe deze worden gemitigeerd

Kortingen worden expliciet vastgelegd

 • Ten aanzien van standaard tarief
 • Ten aanzien van BM-trede (trede en/of percentage)

Methode van premieberekening bij prolongatie wordt expliciet vastgelegd

 • VPI, formularium, geïndexeerd, handmatig, niet

Eventueel correctie bedrag bij omzetting naar de uniforme inrichting

Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen

Hieronder vindt u het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen.

Vastleggen afwijkende afspraken

Afspraken over afwijkingen

 • Verzekeraar en volmacht kunnen in onderling overleg afwijken van een productdefinitie en/of het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen.
 • Afwijkingen die leiden tot het niet kunnen voldoen aan (de datakwaliteit van) het NVGA-Protocol zijn niet toegestaan. De kanttekening is terughoudend te zijn met afwijkende afspraken. Immers, de centrale agenda blijft een zoveel mogelijk uniform ingerichte volmachtketen.
 • De basis afspraken voor samenwerking zijn vastgelegd in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. Binnen de Samenwerkingsovereenkomst Volmachten tussen verzekeraar en volmacht kunnen op punten afwijkende afspraken gemaakt worden. In dit document worden aanvullende uitzonderingen vastgelegd.

Proces

 • Indien verzekeraar en volmacht gezamenlijk besluiten af te wijken van de productdefinitie en/of het Protocol, dan legt de volmacht deze afspraken schriftelijk vast in deze template. Volmacht en verzekeraar tekenen beiden voor akkoord.
 • Zowel volmacht als verzekeraar kennen een procedure voor het beheer van deze documenten.
 • Zowel volmacht als verzekeraar moeten afspraken rond afwijkingen gedurende de geldigheid van de afspraak kunnen overleggen.

Template vastleggen afwijkingen