NVGA Protocol Inkomen en AFD-definities

Wijzigingen voor NVGA Protocol Inkomen

In het NVGA Protocol Inkomen zijn tijdens de pilots de afgelopen periode nog een aantal fouten aan het licht gekomen. Wij hebben daarom de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Voor een aantal attributen met codelijsten waren in het NVGA Protocol Inkomen onterecht subsets van codewaarden opgenomen. Daarnaast is met het oog op de verwerking van AFD-definities het attribuut AFDTAG (AFD-definitie tag) toegevoegd aan het NVGA Protocol Inkomen.
  • Door de wasactie voor het NVGA Protocol 2.0 gaan er binnen de AFD-definities voor Inkomen twee attributen voorkomen voor het percentage prolongatieprovisie. Dit komt door een fout in de Excel-template UIV voor Inkomen. Het attribuut VMPPRC wordt daarom verwijderd uit het Protocol Inkomen.
  • Vanuit de pilots is naar voren gekomen dat de entiteit DX (Verloopschema) niet goed ondersteund kan worden door systeemhuizen. Om de impact op te vangen kiezen we ervoor om deze herhalende entiteit te vervangen voor de oude methodiek in het AFD. De entiteit DX wordt vervangen door losse attributen in zowel NVGA Protocol Inkomen als in de Excel-template UIV voor AFD-definitie Inkomen.

De aangepaste AFD-definitie voor het NVGA Protocol Inkomen (XSD’s) vindt u hier op de website van SIVI.

Nieuwe Excel-templates UIV voor AFD-definitie Inkomen

Met de introductie van de importfunctie voor Excel-bestanden in AOS heeft SIVI in december 2023 ook nieuwe Excel-templates gepubliceerd voor het aanmaken van AFD-definities. Deze nieuwe voor UIV te gebruiken Excel-templates zijn inhoudelijk afgestemd op de gegevensvereisten voor het toekomstige gebruik van het NVGA Protocol 2.0. De Excel-template voor AFD-definities Inkomen zijn daarnaast aangepast aan de doorgevoerde wijzigingen van het NVGA Protocol Inkomen. De nieuwe Excel-templates UIV vindt u hier op de website van SIVI.

Nieuwe versie van de Instructie opstellen AFD-definitie UIV

SIVI heeft de Instructie opstellen AFD-definitie Uniforme Inrichting Volmachtketen (UIV) vernieuwd. Naast dat de instructie is afgestemd op het toekomstige gebruik van het nieuwe NVGA Protocol 2.0, hebben we de instructie substantieel uitgebreid: Waar begin u, welke stappen moet u doorlopen en waar moet u op letten bij het opstellen van een foutloze AFD-definitie? De onlineversie van de instructie maakt het overzichtelijk, u kunt eenvoudig navigeren door de hoofdstukken. 

Aandachtspunten AFD-definities Inkomen n.a.v. was-actie NVGA Protocol 2.0

Parallel loopt zoals u weet de implementatie van het NVGA Protocol 2.0. Ook voor de AFD-definities Inkomen betekent dit dat die uiterlijk 31 december 2024 in lijn moeten zijn gebracht met de specificaties voor het NVGA Protocol 2.0. SIVI heeft hiervoor een ‘wasactie’ uitgevoerd van alle AFD-definities. In de checklist zijn de acties opgenomen die u als inkomensverzekeraar moet uitvoeren naar aanleiding van deze was-actie.

Wat wordt van u verwacht?

U bent systeemhuis?
De hierboven beschreven wijzigingen zijn in juni aan u gecommuniceerd met het verzoek deze door te voeren. Wij nemen contact met u op om te vernemen wanneer u verwacht deze gereed te hebben. Informeert u zelf uw klanten over het (verwachte) oplevermoment. 

U bent leverancier van verzuimsoftware? 
Voor u is er geen impact.

U bent verzekeraar? 
Pas ook voor uw Inkomenproducten de bijbehorende AFD-definities aan op basis van de instructies naar aanleiding van de recente was-actie voor het NVGA Protocol 2.0. Nadat u een AFD-definitie heeft aangepast distribueert u deze in AOS, zodat de systeemhuizen en uw gevolmachtigden hiermee aan de slag kunnen. 

U bent gevolmachtigde?
Afhankelijk van de wijze waarop u het proces rond UIV hebt ingericht kunt u na publicatie van de nieuwe AFD-definitie aan de slag om de productinrichting aan te passen.