Kwaliteitsverbetering adresidentificaties VvE-portefeuilles

Doelstelling

De doelstelling voor dit onderdeel is om voortvloeiend uit de kwaliteitseisen van DNB ervoor te zorgen dat voor alle binnen de volmacht-portefeuilles verzekerde VvE’s, alle onderliggende verblijfsobjecten staan geregistreerd op het juiste adres (conform de AFD-standaard). Ook hier geldt de deadline van 31-12-2021.

Wat betekent dit voor gevolmachtigden?

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen moet de gevolmachtigde voor eind 2021 voor de VvE-polissen voor de objecten ontbrekende data toevoegen of foutief geregistreerde data corrigeren.

Om voor de gevolmachtigde de handmatige werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en om de kwaliteit van de vastgelegde data op een zo hoog mogelijk betrouwbaarheidsniveau te brengen heeft Infofolio in overleg met SUIV een aanpak ontwikkeld: de VvE Adrescheck.

Deze aanpak is door SUIV en Infofolio is bekrachtigd in een raamovereenkomst die op hoofdlijnen de volgende elementen bevat:

  • Het doel is voor 31 december 2021 te komen tot een eenmalige en structurele kwaliteitsverbetering van de adresidentificatie van alle VvE-polissen in de volmachtportefeuilles;
  • Infofolio draagt zorg voor kwaliteit en volledigheid van de VvE-adresidentificaties in de volmachtportefeuilles portefeuilles met een kwaliteitsniveau van minimaal 95% en op basis van AFD;
  • Infofolio richt – ondersteund door systeemhuizen – voor de gevolmachtigden een efficiënt proces in om deze verrijking uit te voeren;
  • Zorgen dat de kosten voor de gevolmachtigde zo beperkt mogelijk blijven.

VvE Adrescheck Infofolio

De VvE Adrescheck zorgt ervoor dat de adressen van verblijfsobjecten in de VvE-complexen in uw portefeuille op een uniforme, correcte en volledige wijze worden aangevuld. Daarnaast voorziet de VvE Adrescheck ieder VvE-complex van een uniek VvE-identificatienummer, hiermee is het mogelijk in de toekomst ook VvE te identificeren die niet een KvK-nummer hebben. Door gebruik van de VvE Adrescheck verbetert het risico inzicht en de kwaliteit van uw VvE-portefeuille en voldoet u als gevolmachtigde aan de richtlijnen hiervoor van toezichthouder en (her)verzekeraar.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de VvE Adrescheck werkt het proces rond de VvE Adrescheck werkt als volgt:

Stap 1:

U levert voor elke VvE polisinformatie aan bij Infofolio in CSV-formaat (export bestand). Via een veilige upload pagina op de Infofolio website levert u dit bestand aan.

Stap 2:

Voordat de VvE Adrescheck wordt uitgevoerd, controleert Infofolio of de ontvangen bestanden conform de handleiding zijn aangeleverd. Indien het aangeleverde exportbestand niet conform handleiding is aangeleverd, stuurt Infofolio het bestand inclusief de reden van afwijzing retour, zodat het kan worden aangepast en opnieuw kan worden aangeleverd aan Infofolio. In een uitvallijst wordt aangegeven welke adressen niet kunnen worden meegenomen in de VvE Adrescheck en wat de reden hiervoor is. Indien het ontvangen bestand geaccepteerd wordt, voert Infofolio de VvE Adrescheck verder uit.

Stap 3:

Na verwerking door Infofolio krijgt u bericht dat u uw resultaatbestand kunt ophalen. Via een veilige download pagina op de Infofolio website haalt u het bestand op. Naast het door Infofolio aangemaakte importbestand krijgt u een managementrapportage over de uitgevoerde VvE Adrescheck. Hierin kunt u het resultaat van de uitgevoerde VvE Adrescheck teruglezen. Eveneens is in deze rapportage een uitvallijst met redenen bij eventuele uitval opgenomen.

Kosten en facturatie

Het uitgangspunt van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen is om ervoor te zorgen dat de kosten voor u als gevolmachtigde zo beperkt mogelijk blijven. Wanneer u zich tijdens de voorinschrijvingsperiode aanmeldt, geldt dan ook een sterk gereduceerd tarief. De voorinschrijvingsperiode eindigt 31 december 2020.

  • Tijdens de voorinschrijving geldt het gereduceerde tarief van € 8,50 per VvE complex. Om gebruik te kunnen maken van dit gereduceerde tarief dient uw aanmelding uiterlijk 31december 2020 te zijn ontvangen door Infofolio.
  • Voor gevolmachtigde kantoren die zich inschrijven, nadat de voorinschrijvingsperiode is verstreken, geldt het standaardtarief van € 15,- per VvE complex.
  • Per aangevraagde VvE Adrescheck raadpleging wordt € 1,- vóóraf gefactureerd bij ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Het resterende bedrag wordt gefactureerd bij oplevering van het eindresultaat op basis van het werkelijke aantal opgeleverde VvE complexen. Infofolio brengt alleen de verrijkte VvE complexen in rekening.
  • Alle hier genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Meldt u zich aan vóór uiterlijk 31 december 2020 want voor alle VvE Adrescheck aanvragen ná deze datum geldt het hogere standaardtarief!

Wilt u gebruik maken van dit eenmalige aanbod, schrijft u zich dan uiterlijk vóór 31 december 2020 in via het Inschrijfformulier VvE Adrescheck.

Wilt u meer inhoudelijke details weten over VvE Adrescheck dan kunt u hier de Handleiding VvE Adrescheck vinden.

Vervolgstappen

Zodra de systeemhuizen de aanpassingen die nodig zijn voor de VvE Adrescheck hebben verwerkt zal per systeemhuis een korte pilot plaatsvinden. Na de pilot zal per systeemhuis de brede uitrol plaatsvinden. Uiteraard houden wij u van de voortgang en verdere planning op de hoogte. Dit doen wij door u per mail te informeren en deze informatie ook via deze website te communiceren.

Per 1 januari 2021 is de VvE Adrescheck ook als webapplicatie op de Infofolio website beschikbaar. Op deze manier kunt u dan ook zelf uw VvE-portefeuille op een correcte en volledige wijze blijven aanvullen of muteren. Daarnaast gaat Infofolio in gesprek met de systeemhuizen voor de inbouw van de webservice VvE Adrescheck.

Over infofolio

Infofolio B.V. is een datascience bedrijf en levert 24/7 informatiediensten aan ruim 175 afnemers in de schadeverzekeringsketen. Infofolio beschikt daartoe over een landelijk dekkend dataplatform met ruim 150 datakenmerken per objectadres op het gebied van vastgoed en risico. Infofolio is voortdurend bezig om haar proposities uit te breiden en te innoveren met data, kennis, modellen en informatietechnologie. Tot deze innovaties behoort het opzetten en beheren van een landelijk VvE Dataplatform, waarin de diverse componenten van alle VvE complexen worden vastgelegd en bijgehouden. Onderdeel van het VvE Dataplatform is de eenduidige en volledige vastlegging en bijhouding van de adresidentificatie (conform AFD) van ieder VvE complex in Nederland.

Meer informatie over Infofolio en het VvE Dataplatform vindt u op www.infofolio.nl