AFD-definities voor reisverzekeringen

Bij de uitrol de uniforme inrichting is vastgesteld dat de huidige constructie in de VPI Rekenbox en systeemhuizen ten aanzien van de registratie van assurantiebelasting bij reisverzekeringen niet verwerkt kan worden in AFD-definities. 

SIVI heeft hierop een voorstel uitgewerkt voor een (uniforme) procedure om de assurantiebelasting te verwerken op dekkingen die gedeeltelijk assurantiebelastingplicht zijn. Hierbij passen de specificaties in een AFD-definitie en kunnen de juiste bruto premiebedragen via een VPI-rekenbox bepaald worden. Dit voorstel is getoetst en akkoord bevonden door zowel de systeemhuizen als door Solera.

Ontstaan van de huidige constructie

Een Reisverzekering is een verzekeringsproduct, waarvan de samenstelling uit verschillende verzekeringen bestaat. Dit wordt een samengestelde verzekering genoemd. Dekkingen als Annulering, Bagage, Geld, Geneeskundige kosten en Ongevallen kunnen onderdeel zijn van een reisverzekering. Vanaf 1 april 2012 is het belastingregime met betrekking tot assurantiebelasting voor reisverzekeringen gewijzigd. Vanaf die datum zijn sommige dekkingen belast met assurantiebelasting. Andere dekkingen zijn onbelast en weer andere dekkingen zijn gedeeltelijk belast. Zie voor de specificaties van deze regeling de belastingsite: Reisverzekeringen (assurantiebelasting) (belastingdienst.nl).

VPI Tariferen is vanaf 2007 geïntroduceerd in de volmachtketen. De bruto premieberekening vindt per dekking extern plaats via een VPI-rekenbox en wordt teruggegeven aan de backoffice. De verwerking van de bruto premie naar de netto premie (verrekenen van kortingen en toeslagen) gebeurt in de backoffice. Over de netto premie wordt de assurantiebelasting berekend. Met de introductie van de bovenstaande regeling was het niet meer mogelijk om het standaardpercentage assurantiebelasting toe te passen op de gehele netto premie.  

Binnen de combinatie van functionaliteiten van de backoffices, VPI en AFD was er geen mogelijkheid om een assurantiebelastingplichtig en/of een assurantiebelastingvrij bedrag mee terug te geven vanuit de VPI-rekenbox. Om toch tot de juiste berekening van assurantiebelasting te komen, is gekozen voor een constructie met fictieve dekkingen. 

Met de introductie van het UIV-traject, waarbij de productspecificaties in AFD-definities zijn opgenomen, is het echter niet meer mogelijk om met deze fictieve dekkingen te werken.

Nieuwe werkwijze rond verwerking dekking met assurantiebelastingvrij- en assurantiebelasting-plichtig-deel

In de inrichting bij VPI-rekenbox wordt alleen gebruik gemaakt van standaard AFD-dekkingen en dekkingscodes.

Voor de entiteit Dekking Reis (DR) met dekkingscode 3001 (doorlopende reis) en met dekkingscode 3002 (doorlopende zakenreis) en voor entiteit Dekking Wintersporten (WS) met dekkingscode 3115 moeten de VPI-rekenboxen naast de bruto premie  (XX_BTP) ook het bedrag premiegrondslag voor de assurantiebelasting (XX_PREMBEL) berekenen en teruggeven aan de backoffice. 

De backoffice berekent op basis van PREMBEL en bruto premie het premiebedrag vrij van assurantiebelasting. Op basis van PREMBEL wordt ook de assurantiebelasting berekend. Om PREMBEL te bereken in de VPI-rekenbox is het wel nodig om aantal te verzekeren personen op te geven (aantal personen en/of gezin). 

Dit voorstel is niet van toepassing voor CCS, aangezien zij gebruik maakt van een andere methode om afwijkende assurantiebelasting te berekenen. 

De AFD-definities voor de reisproducten die op basis van deze nieuwe configuratie zijn opgesteld, zijn natuurlijk zoals alle andere AFD-definities generiek en toepasbaar binnen alle softwarepakketten.

Gevraagde acties

Bent u verzekeraar?

In de inrichting van bestaande reisverzekeringen moeten aanpassingen worden doorgevoerd om aan te kunnen sluiten op de hierboven beschreven oplossing. SIVI heeft AFD 1.0 en de templates voor de AFD-definities uitgebreid met de benodigde attributen. Daarmee kunt u een aanvang maken met de nieuwe werkwijze.   

De eerste stap hierbij is het aanpassen van de productspecificaties in de AFD-definitie en de in VPI-rekenboxen. Leest u hiervoor de Instructie-Reisverzekeringen.

Bent u leverancier?

U ontvangt via de reguliere distributiewijze een nieuwe versie van de ADF-definitie, zodra de verzekeraar de AFD-definitie heeft aangepast conform de instructie. Op basis van de nieuwe AFD-definities kunt de eventueel benodigde aanpassingen in uw software doen en kunnen uw volmachten de inrichting aanpassen in hun administratie.

Bent u gevolmachtigde?

U maakt gebruik van CCS of een eigen gebouwd systeem?

  • U ontvangt via de reguliere distributiewijze een nieuwe versie van de ADF-definitie, zodra de verzekeraar de AFD-definitie heeft aangepast conform de instructie. Op basis van de nieuwe AFD-definitie kunt u de inrichting aanpassen in uw administratie.
  • Op basis van de AFD-definities die op dit moment al beschikbaar zijn voor de reisproducten kunt u uw portefeuille alvast omzetten naar de uniforme inrichting.

U maakt gebruik van ANVA?

  • Indien u gebruik maakt van de standaard schermen van ANVA, dan kunt u op de reguliere wijze het aangepaste productscherm ophalen, zodra ANVA de nieuwe versie van de AFD-definitie heeft ontvangen en deze heeft verwerkt.
  • Wanneer u binnen ANVA gebruik maakt van uw eigen schermen, dan ontvangt u via de reguliere distributiewijze een nieuwe versie van de ADF-definitie, zodra de verzekeraar de AFD-definitie heeft aangepast conform de instructie. Op basis van de nieuwe AFD-definitie kunt u de inrichting aanpassen in uw administratie.
  • Informeert u bij ANVA in hoeverre het mogelijk is om op basis van de huidige AFD-definitie uw portefeuille alvast om te zetten naar de uniforme inrichting.

U maakt gebruik van DIAS?

  • U kunt op de reguliere wijze de aangepaste productinrichting ophalen uit de productenserver, zodra DIAS de nieuwe versie van de AFD-definitie heeft ontvangen en deze heeft verwerkt. Vervolgens kunt u hiermee uw portefeuille omzetten naar de uniforme inrichting.