Eenduidige registratie van Hoedanigheid

Doelstelling

In dit traject staat Hoedanigheid voor de duiding van de hoofdactiviteiten en de nevenactiviteiten van een organisatie. Een grote groep verzekeraars en volmachten gebruikt eigen coderingen die lang niet altijd op elkaar zijn af te beelden of in elkaars verlengde liggen. Dit resulteert vervolgens in:

  • Fouten binnen rapportages
  • Onnodige kosten bij verwerking door volmacht en/of uitvraag bij de klant
  • Onduidelijkheid bij de klant

De doelstelling binnen het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen is om te komen tot een eenduidige registratie van Hoedanigheid binnen de volmachtketen.

Uitgangspunten

Om te komen tot een eenduidige registratie van Hoedanigheid binnen de volmachtketen zijn de volgende uitgangspunten onderkend:

  • De codering van de Hoedanigheid en de omschrijving zijn geen onderscheidende gegevens voor volmacht of verzekeraar. Wat partijen met de codering doen in relatie tot bijvoorbeeld acceptatie en premiestelling is wel concurrentieel.
  • Binnen de gehele volmachtketen hanteren alle partijen 1 systematiek voor de codering van Hoedanigheid voor hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.
  • De codering van Hoedanigheid is hiërarchisch opgebouwd. Waar het voor de ene partij gewenst is verdieping aan te brengen is het voor de andere partij mogelijk een abstractere classificatie te gebruiken.
  • Alle partijen die de codelijst toepassen hebben de mogelijkheid om toevoegingen aan te vragen.

SBI-AFD Hoedanigheid

Voor de eenduidige registratie van Hoedanigheid binnen de volmachtketen gaan we gebruik maken van een hybride model: SBI-AFD Hoedanigheid. Hierbij breiden we de SBI codering waar nodig uit met een branche specifieke AFD codering. Dit maakt het mogelijk om zowel aan te sluiten bij een zeer gangbare indeling en tegelijk op onderdelen verfijningen aan te brengen noodzakelijk voor o.a. verzekeringen. Op deze wijze borgen we dat alle partijen uit de voeten kunnen met de coderingen en het neemt de noodzaak weg voor partijen om eigen coderingen te hanteren. De codelijst SBI-AFD Hoedanigheid maakt deel uit van de door SIVI beheerde gegevensstandaard AFD. Conform de werkafspraken voor het AFD kan men uitbreidingen aanvragen. Verzekeraars en/of volmachten kunnen zelf bepalen welke subset van de SBI-AFD codering van toepassing is voor een product.  Door de hiërarchie kan men groepen hoedanigheden clusteren en dus zelf het detailniveau kiezen.

Werkwijze

De komende maanden ontvangt u nog uitgebreide instructies en toelichting rond de migratie. Nadat de verzekeraar of de volmacht de codering heeft verwerkt in het product, zal de feitelijke migratie plaatsvinden bij het doorvoeren van een premiebepalende mutatie of de periodieke herijking van de polis (dit varieert van 1 maal per jaar tot maximaal 1 maal per 3 jaar).

Stap 1 is het opstellen van de codelijst SBI-AFD Hoedanigheid door SIVI. Dit gebeurt op basis van de huidige AFD-codelijst voor Hoedanigheid en op basis van aangeleverde codelijsten door verzekeraars en volmachten. Rond de zomer komt de codelijst SBI-AFD Hoedanigheid beschikbaar.

Wat vragen nu wij van u?

Indien

  • u als verzekeraar of volmacht een (eigen) verzekeringsproduct voert waarbij de duiding van Hoedanigheid van toepassing is;
  • u een eigen codering voor Hoedanigheid hanteert;
  • deze codering (op onderdelen) afwijkt van de SBI codering,

dan kun u deze coderingen aanleveren bij SIVI. De coderingen doen dan mee bij het opstellen van de codelijst SBI-AFD Hoedanigheid. Waar mogelijk (naar verwachting in verreweg de meeste gevallen) neemt SIVI de coderingen op in de lijst. Een werkgroep met vertegenwoordigers van verzekeraars en volmachten geeft advies bij probleemgevallen.

Indien u eigen coderingen wilt aanleveren dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 februari 2021 de gegevens van uw contactpersoon van u (naam, e-mailadres en telefoonnummer). U kunt deze aan ons doorgeven via info@suiv.nl onder vermelding van ‘contactpersoon hoedanigheid’.

Vervolg

Na aanmelding ontvangt de contactpersoon verdere instructies voor dit traject. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Renate Sjerp.