Deelnemer worden

Belang van de volmachtketen

Het volmachtkanaal is met ruim € 4 mrd premie van groot belang voor verzekeraars en adviseurs. De afgelopen jaren hebben het Verbond en de NVGA samengewerkt om de datakwaliteit in het kanaal te verbeteren. Daarin zijn al grote stappen gezet. Het is nu tijd om een volgende gezamenlijke stap te zetten in de professionalisering van het volmachtkanaal. Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen heeft dan ook twee belangrijke doelen:

 • Uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars;
 • Het verhogen van de datakwaliteit in het kanaal, zodat gevolmachtigden en verzekeraars een klantgericht beleid kunnen voeren. Verzekeraars kunnen hierdoor ook beter voldoen aan hun rapportageverplichtingen.

Welk voordeel heeft u bij een goede inrichting van de keten?

 

Gevolmachtigde assurantiebedrijven

 • Verlaging van kosten voor het inrichten volmachtproducten en uitwisseling van data tussen softwaretoepassingen
 • Snelle time-to-market voor nieuwe producten
 • Beter inzicht: risico’s, profielanalyse, rendementsanalyse
 • Minder uitval Polis & Schadeprotocol
 • Up to date versie softwarepakket
 • Efficiënte ondersteuning van verzekeraar bij haar verplichtingen rond toezicht en bij productbeheer
 • Snelle uitrol tariefswijzigingen / productbijstelling / acceptatie richtlijnen / nieuwe producten
 • Lagere ontwikkel- en inrichtingskosten door standaardisering

 Verzekeraars

 • Conform vereisten kunnen rapporteren aan toezichthouders (risico’s)
 • Beter kunnen invullen van productmanagement (herverzekering, profiel & rendement)
 • Snelle uitrol van tariefswijzigingen, productbijstelling, nieuwe producten

Over het programma uniforme inrichting volmachtketen

Vanuit de stichting wordt het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen aangestuurd en begeleid. De uitdagende opdracht van dit programma is om binnen twee jaar de datakwaliteit in de volmachtketen op orde te hebben. Met 40 volmachtgevende verzekeraars die 1.730 volmachten hebben afgegeven aan 259 gevolmachtigde assurantiebedrijven is dit een ambitieuze doelstelling. De stichting slaat de handen daarom ineen met SIVI en de IT-leveranciers, waarmee alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn. Alle betrokken partijen ondersteunen de uniforme procesinrichting en het verbeteren van de datakwaliteit.

Meldt u zich nu aan als deelnemer van de stichting!

Graag nodigen wij u uit om deelnemer te worden van de stichting. De kosten van de stichting (zonder winstoogmerk) worden betaald door alle deelnemers (verzekeraars en gevolmachtigde assurantiebedrijven) samen. Als u deelneemt – Verbond en NVGA gaan ervan uit dat alle gevolmachtigde assurantiebedrijven en alle verzekeraars deelnemen – draagt u bij aan het toekomstbestendig maken van de volmachtmarkt.

Wilt u meer weten of zich aanmelden als deelnemer? Neem dan contact met ons op of stuur het aanmeldingsformulier in via info@suiv.nl.