Kwaliteit adresidentificaties VvE-portefeuilles

Eén van de doelstellingen van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen, voortvloeiend uit de kwaliteitseisen van DNB, is zoals u weet om ervoor te zorgen dat voor alle binnen de volmachtportefeuilles verzekerde VvE’s, alle onderliggende objecten staan geregistreerd op het juiste adres (conform het AFD-datamodel). Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zullen gevolmachtigden ervoor moeten zorgen dat zij ontbrekende of foutief geregistreerde adressen van objecten binnen de VvE aanvullen of corrigeren in hun administraties.

Om handmatige werkzaamheden voor gevolmachtigden zoveel mogelijk te beperken en om de kwaliteit van de vastgelegde data op een zo hoog mogelijk betrouwbaarheidsniveau te krijgen, hebben wij samen met Infofolio B.V. een dienst ontwikkeld: de VvE Adrescheck. Afspraken over deze dienst hebben wij met Infofolio vastgelegd in een raamovereenkomst. Als deelnemer van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen kunt u onder eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de onder deze raamovereenkomst ontwikkelde dienstverlening.

Infofolio heeft inmiddels voor diverse VvE-portefeuilles van volmachten die zich hiervoor hadden aangemeld de VvE Adrescheck uitgevoerd. Op haar website deelt Infofolio haar ervaringen. U leest het hele artikel van Infofolio hier.