Start kwaliteitsverbetering adresidentificaties VvE-portefeuilles

Reageer voor 31 december 2020!


Eén van de doelstellingen van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen, voortvloeiend uit de kwaliteitseisen van DNB, is zoals u weet om ervoor te zorgen dat vóór 31 december 2021 voor alle binnen de volmachtportefeuilles verzekerde VvE’s, alle onderliggende objecten staan geregistreerd op het juiste adres (conform het AFD-datamodel). Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zullen gevolmachtigden ervoor moeten zorgen dat zij ontbrekende of foutief geregistreerde adressen van objecten binnen de VvE voor eind 2021 aanvullen of corrigeren in hun administraties. Dit zal naar verwachting voor veel VvE-portefeuilles een substantiële impact hebben.


Raamovereenkomst Infofolio

Om handmatige werkzaamheden voor u als gevolmachtigde zoveel mogelijk te beperken en om de kwaliteit van de vastgelegde data op een zo hoog mogelijk betrouwbaarheidsniveau te krijgen, hebben wij samen met Infofolio B.V. een dienst ontwikkeld: de VvE Adrescheck. Afspraken over deze dienst hebben wij met Infofolio vastgelegd in een raamovereenkomst. Als deelnemer van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen kunt u onder eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de onder deze raamovereenkomst ontwikkelde dienstverlening. Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan de voorinschrijving van deze VvE Adrescheck.

VvE Adrescheck

De VvE Adrescheck zorgt ervoor dat de adressen van verblijfsobjecten in de VvE-complexen in uw portefeuille op uniforme, correcte en volledige wijze worden aangevuld. Ook wordt ieder VvE-complex voorzien van een uniek VvE-identificatienummer, waardoor de eenduidigheid en kwaliteit van uw portefeuille wordt verbeterd. Risico inzicht en kwaliteit van uw VvE-portefeuille worden hierdoor sterk verbeterd en u voldoet als gevolmachtigde aan de richtlijnen hierover van wetgever, toezichthouder en (her)verzekeraar.

Proces

Nadat u zich heeft aangemeld via het “Inschrijfformulier VvE Adrescheck” werkt het proces rond de VvE Adrescheck werkt als volgt:

Stap 1:
U levert voor elke VvE-polisinformatie aan bij Infofolio in CSV-formaat (exportbestand). Via een veilige upload pagina op de Infofolio website levert u dit bestand aan.

Stap 2:
Voordat de VvE Adrescheck wordt uitgevoerd, controleert Infofolio of de ontvangen bestanden conform de handleiding zijn aangeleverd. Indien het aangeleverde exportbestand niet conform handleiding is aangeleverd, stuurt Infofolio het bestand inclusief de reden van afwijzing retour, zodat het kan worden aangepast en opnieuw kan worden aangeleverd aan Infofolio. In een uitvallijst wordt aangegeven welke adressen niet kunnen worden meegenomen in de VvE Adrescheck en wat de reden hiervoor is. Indien het ontvangen bestand geaccepteerd wordt, voert Infofolio de VvE Adrescheck verder uit.

Stap 3:
Na verwerking door Infofolio krijgt u bericht dat u uw resultaatbestand kunt ophalen. Via een veilige download pagina op de Infofolio website haalt u het bestand op. Naast het door Infofolio aangemaakte importbestand krijgt u een managementrapportage over de uitgevoerde VvE Adrescheck. Hierin kunt u het resultaat van de uitgevoerde VvE Adrescheck teruglezen. Eveneens is in deze rapportage een uitvallijst met redenen bij eventuele uitval opgenomen.

Kosten en facturatie

Het uitgangspunt van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen is om ervoor te zorgen dat de kosten voor u als gevolmachtigde zo beperkt mogelijk blijven. Wanneer u zich tijdens de voorinschrijvingsperiode aanmeldt, geldt dan ook een sterk gereduceerd tarief. De voorinschrijvingsperiode eindigt 31 december 2020.

  • Tijdens de voorinschrijving geldt het gereduceerde tarief van € 8,50 per VvE complex. Om gebruik te kunnen maken van dit gereduceerde tarief dient uw aanmelding uiterlijk 31 december 2020 te zijn ontvangen door Infofolio.
  • Voor gevolmachtigde kantoren die zich inschrijven, nadat de voorinschrijvingsperiode is verstreken, geldt het standaardtarief van € 15,- per VvE complex.
  • Per aangevraagde VvE Adrescheck raadpleging wordt € 1,- vóóraf gefactureerd bij ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Het resterende bedrag wordt gefactureerd bij oplevering van het eindresultaat op basis van het werkelijke aantal opgeleverde VvE complexen.
  • Infofolio brengt alleen de verrijkte VvE complexen in rekening.
  • Alle hier genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Vervolgstappen

Zodra de systeemhuizen de aanpassingen die nodig zijn voor de VvE Adrescheck hebben verwerkt zal per systeemhuis een korte pilot plaatsvinden. Na de pilot zal per systeemhuis de brede uitrol plaatsvinden. Uiteraard houden wij u van de voortgang en verdere planning op de hoogte. Dit doen wij door u per mail te informeren en de deze informatie ook via deze website te communiceren.

Per 1 januari 2021 is de VvE Adrescheck ook als webapplicatie op de Infofolio website beschikbaar. Op deze manier kunt u dan ook zelf uw VvE-portefeuille op een correcte en volledige wijze blijven aanvullen of muteren. Daarnaast gaat Infofolio in gesprek met de systeemhuizen voor de inbouw van de webservice VvE Adrescheck.

Over Infofolio

Infofolio is een datascience bedrijf en levert 24/7 informatiediensten aan ruim 175 afnemers in de schadeverzekeringsketen. Infofolio beschikt daartoe over een landelijk dekkend dataplatform met ruim 150 datakenmerken per objectadres op het gebied van vastgoed en risico. Een recente innovatie binnen Infofolio is het landelijke VvE Dataplatform, waarin diverse kenmerken en componenten van alle VvE-complexen in Nederland worden vastgelegd en bijgehouden. Hiertoe behoren ook de eenduidige en volledige vastlegging van de adresidentificaties van ieder VvE-complex.

Naast de portefeuille-opschoning met de VvE Adrescheck zal het mogelijk zijn om via een webapplicatie op het VvE Dataplatform zelf de adresidentificaties, al dan niet met aanvullende data, van ieder VvE-complex op te vragen ten behoeve van uw nieuwe aanvragen en offertes. Tenslotte is er een API op het VvE Dataplatform beschikbaar die kan worden ingebouwd in uw front- en/of backoffice systeem.

Meld u voor 31 december aan om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van de VvE Adrescheck

Met het bijgevoegde VvE Adrescheck Inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de voorinschrijving. Doe dat wel uiterlijk op 31 december 2020 want voor alle VvE Adrescheck aanvragen ná deze datum geldt het hogere standaardtarief. Ook na de inschrijfdatum is het mogelijk om een VvE Adrescheck van een nieuwe VvE-polis in uw portefeuille aan te vragen via een VvE-loket.