Uitrol AFD-codelijst Schadeclassificatie

In 2019 is SIVI een project gestart om verschillende codelijsten met schadeoorzaken samen te voegen en te optimaliseren. Naast de wens van SIVI om meer eenheid en structuur in schadeoorzaken aan te brengen bundelt het project de vraag naar betere codering vanuit drie organisaties: SUIV, CIS en Verbond/CVS. In deze mail informeren wij u over de uitrol van de nieuwe AFD-codelijst Schadeclassificatie.

Optimalisatie Schadecoderingen

De optimalisatie van schadecodering is nodig omdat de huidige codelijsten van SIVI, CIS en eigen codelijsten van individuele partijen veel verschillende coderingen bevatten en onvoldoende eenduidig en/of fijnmazig zijn om tot een goede schadeanalyse te komen. Dit heeft zijn weerslag op toezicht, productontwikkeling, statistieken en fraudedetectie. Binnen de volmachtketen komen deze knelpunten nog duidelijker naar voren.

Naast verschillende en overlappende schadeoorzaken bevatten de bestaande codelijsten ook andere schadeaspecten zoals omstandigheden en schadesoorten. In de praktijk beoordeelt en classificeert men schades op verschillende aspecten. Deze aspecten zijn belangrijk voor (1) een goede schadeafhandeling en (2) analyse van schades. De nieuwe AFD-codelijst Schadeclassificatie (AFDSCL) geeft invulling aan de indeling van schade gerelateerde aspecten waarmee partijen binnen de verzekeringsketen hun schaderegistratie, ‑processen en ‑analyse kunnen inrichten. Aanvullend is de SUIV-agenda dat met de introductie van de AFD-codelijst Schadeclassificatie een einde komt aan het gebruik van eigen schadecoderingen.

De AFD-codelijst Schadeclassificatie is aanvullend voorzien van een hiërarchie. Hiermee kunnen schadeclassificaties in verschillende mate van detaillering worden bevraagd en geregistreerd. De hiërarchie ondersteunt (1) de ontwikkeling van meer eenvoudige dialogen om een codewaarde te selecteren en (2) de aggregatie van data bij het uitvoeren van analyses en het opstellen van rapportages.

Het staat elke partij vrij aanvullende coderingen bij SIVI aan te vragen. Dit kunnen zowel nieuwe aspecten binnen de schadeclassificatie zijn, als verfijningen van bestaande coderingen. Met de AFD-codelijst Schadeclassificatie introduceert SIVI een flexibele en toekomst vaste werkwijze voor schadeclassificatie.

Toelichting uitrol nieuwe AFD-codelijst

SUIV vraagt aan alle partijen die actief zijn binnen de volmachtketen om binnen hun processen na 1-7-2023 en uiterlijk 1-7-2024 de overgang naar het gebruik van de nieuwe coderingen conform de AFD-codelijst Schadeclassificatie af te ronden. Eind 2022 zijn als eerste de systeemhuizen al geïnformeerd over de nieuwe codelijst, zodat zij de benodigde aanpassingen kunnen inplannen in hun releaseplanning.

Op www.suiv.nl/schadeclassificatie/ vindt u een uitgebreide toelichting over de uitrol van de nieuwe AFD-codelijst.

Heeft u vragen?

Dan kunt u die aan ons richten via support@suiv.nl.