UIV-omzetting voor Schade Zakelijk

Het realiseren van de doelstelling rond de UIV-omzetting voor Schade Zakelijk vergt van alle partijen in de keten een forse inspanning. Het is belangrijk dat we de komende 12 maanden tot een afronding komen. In dit nieuwsbericht vraagt het bestuur van SUIV uw aandacht hiervoor. 

Zakelijke Schade 100% (aangepaste) maatschappijproducten

In totaal voeren 105 volmachten een zakelijke Schade-portefeuille. Uit de maandelijkse rapportages die wij van gevolmachtigden ontvangen blijkt dat 61 kantoren inmiddels zijn gestart met het omzetten van de zakelijke Schade 100% (aangepaste) maatschappij-producten. 5 van hen zijn inmiddels klaar of nagenoeg klaar. Voor 44 kantoren geldt helaas dat zij nog niet zijn gestart of dat zij geen rapportages aanleveren, waardoor hun status onbekend is. Dit baart ons als bestuur grote zorgen. 

Op twee na hebben alle verzekeraars de AFD-definities voor hun zakelijke producten opgeleverd. Hiermee is de weg vrijgemaakt om de omzetting aan te vangen en snelheid te geven. De twee betreffende verzekeraars hebben na escalatie inmiddels aangegeven hun AFD-definities zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen.

Herijking tijdslijnen onder strikte voorwaarden

Onze doelstelling was dat de zakelijke Schade-producten uiterlijk 31-12-2023 voldoen aan de UIV-uitgangspunten. Gezien de huidige status achten wij dit niet meer haalbaar. Tegelijkertijd blijft de verplichting staan om er met elkaar voor te zorgen dat ook de zakelijke producten voldoen aan het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. We dienen het gevoel van urgentie niet te verliezen. Wij roepen iedereen dan ook op om, voor zo ver u niet al bent begonnen, nu te starten met het omzetten van de zakelijke producten. 

Alles overwegende hebben wij het besluit genomen om de deadlines voor de afronding van de zakelijke Schade-producten als volgt aan te passen:

Categorieën Zakelijk SchadeDeadline 
Omzetten 100% (aangepaste) maatschappij producten:
Branches Aansprakelijkheid en Brand
31-12-2023
Omzetten 100% (aangepaste) maatschappij producten:
Alle overige branches
30-06-2024
Omzetten eigen producten volmacht30-06-2024
Conversie non-selling producten met conversieafspraken en
conversiemoment voor 31-12-2024
31-12-2024
Omzetten non-selling producten zonder conversie-afspraken of
conversiemoment na 31-12-2024
30-06-2024

Een uitgebreid overzicht van deze tijdslijnen vindt u hier.

Wij rekenen op uw commitment om de gestelde termijnen te halen.

Omgaan met bevindingen

Constateert u als gevolmachtigde of als leverancier een blokkerende bevinding op een AFD-definitie waardoor u niet kunt starten met het inrichten of omzetten van een product? Dan kunt u dit melden in AFD Online Samenstellen (AOS) op de SIVI-website. Als de bevindingen terecht zijn heeft u als gevolmachtigde na uitgifte van de aangepaste AFD-definitie maximaal 12 maanden de tijd om dit product om te zetten. Voorwaarde hierbij is dat:

  • Voor de branches Aansprakelijkheid en Brand deze bevindingen uiterlijk 30 september 2023 zijn gemeld via AOS.
  • Voor de overige branches deze bevindingen uiterlijk 31 maart 2024 zijn gemeld via AOS.

Aan verzekeraars (opstellers) van een AFD-definitie waarop bevindingen worden gemeld doen we een nadrukkelijke oproep deze bevindingen met spoed op te lossen en hier goed en duidelijk over te communiceren. Het is essentieel dat gevolmachtigden en leveranciers snel weer verder kunnen.

Heeft u als gevolmachtigde bevindingen ten aanzien van de correcte werking bij het gebruik van AFD-definities van de ondersteunende software van uw systeemhuis of leverancier? Meldt u dit dan op de reguliere wijze bij hen. U houdt ons op de hoogte door dit ook te vermelden in uw maandelijkse rapportage. Ook aan systeemhuizen en leveranciers doen wij als bestuur nadrukkelijk de oproep bevindingen met spoed op te lossen en hier goed en duidelijk over te communiceren.

Aanleveren maandelijkse rapportage

Ondanks regelmatige herinneringen ontvangt SUIV van te veel gevolmachtigden helaas geen maandelijkse voortgangsrapportage. Dit maakt het voor ons als bestuur lastig goede maatregelen te treffen om het noodzakelijke UIV-traject af te ronden en u hierbij waar mogelijk te ondersteunen. Zorg dat u uw eigen voortgang wekelijks registreert, het invullen van de rapportage kost u dan slechts enkele minuten per maand.