Update NVGA Protocol 2.0

Vorig jaar informeerden wij u over de start van het project NVGA Protocol 2.0. In deze nieuwbrief informeren wij u over de tot nu toe behaalde resultaten, de stand van zaken en de ontwikkelingen voor de komende periode.

Uitwerking structuur NVGA protocol 2.0

Alle uitgangspunten en inhoudelijke aanpassingen voor het NVGA Protocol 2.0 zijn inmiddels verwerkt en beschreven. U kunt deze documentatie hier nalezen in de notitie ‘Structuur NVGA Protocol 2.0’ op de website van SIVI onder het kopje downloads. Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste aanpassingen.

  • Het ‘NVGA Polis-bestand’ sluit in het huidige NVGA Protocol niet aan bij het gebruik van AFD-definities. In het NVGA Protocol 2.0 worden de polisgegevens in het NVGA Polis-bestand en in het NVGA Schade-bestand daarom voortaan opgenomen conform de specificaties zoals vastgelegd in de aan de portefeuille gekoppelde AFD-definitie. Voor polissen die nog niet zijn gekoppeld aan een AFD-definitie gebeurt dit op basis van een minimale standaard AFD-definitie.
  • De huidige manier van gegevensaanlevering voor de VRA-dienstverlening door Solera is onvoldoende transparant en niet AVG compliant (er wordt ook data aangeleverd die niet nodig is voor de VRA). Besloten is het NVGA Protocol uit te breiden met voor de VRA benodigde gegevens, zodat transparant wordt welke data de gevolmachtigde uitlevert en voor welk doel. Hiertoe is met Solera vastgesteld welke aanvullende gegevens zij nodig heeft voor de VRA-dienstverlening. Deze gegevens zijn vervolgens opgenomen in het NVGA Protocol 2.0. Het resultaat hiervan is dat er straks alleen nog maar gegevens worden uitgewisseld via het NVGA Protocol 2.0, dat dan tevens voorziet in de gegevensaanlevering voor de VRA. Na de volledige uitrol van het NVGA Protocol 2.0 verdwijnt dan de aparte gegevensaanlevering voor de VRA op basis van ‘datadumps’.
  • De aanlevering bevat voor het NVGA Polis-, NVGA Schade- en NVGA Financieel-bestand binnen dezelfde rapportage periode:
    • alle polissen en polis mutaties binnen de betreffende periode, met een unieke polis versie sleutel;
    • alle lopende/openstaande schades en schades die gewijzigd zijn binnen de betreffende periode;
    • alle financiële gegevens.
  • Als gevolg van de laatste inzichten in vereisten rond verantwoording (Solvency/IFRS) was een beperkte uitbreiding nodig van de gegevens binnen het NVGA Protocol. Hiertoe is vorig jaar een uitvraag gedaan bij verzekeraars om de eventueel gewenste uitbreidingen behoeve van de huidige NVGA Protocollen Polis, Financieel en Schade aan te leveren. De ingediende wijzigingsverzoeken zijn vervolgens beoordeeld door SIVI en de werkgroep NVGA Protocol 2.0. Vervolgens zijn deze ter goedkeuring voorgelegd aan het SUIV-bestuur, het Platform Volmacht en het NVGA bestuur. De gehonoreerde wijzigingen zijn hierna opgenomen in de verschillende protocollen. Hier vindt u onder het kopje downloads een overzicht van deze wijzigingen. Houdt u er rekening mee dat u deze aanvullende attributen verwerkt in alle AFD-definities die u inmiddels heeft opgesteld en gecertificeerd.

Uitrol en tijdslijnen

De nieuwe structuur en benodigde aanpassingen zijn inmiddels besproken met de systeemhuizen, zelfbouwers en met Solera. De oorspronkelijke planning was om het NVGA protocol 2.0 medio 2023 in gebruik te nemen. Dit bleek helaas niet haalbaar voor alle marktpartijen. De huidige verwachting is dat we medio 2024 kunnen starten met de eerste aanleveringen en testen op basis van het nieuwe protocol. De totale uitrol en aanlevering tussen partijen is afhankelijk van meerdere factoren en zal daarom geleidelijk plaatsvinden.

Oplevering ondersteuning NVGA Protocol 2.0 door Solera

Solera verwacht in het tweede kwartaal van 2024 de benodigde aanpassingen voor het NVGA Protocol 2.0 gereed te hebben en te kunnen starten met de migraties per verzekeraar. Een van de voorwaarden voor Solera om te kunnen starten is uiteraard dat gevolmachtigden in staat zijn om de bestanden te kunnen aanleveren volgens het NVGA Protocol 2.0.

Gevolmachtigden

Als gevolmachtigde is het belangrijk dat u, zodra deze beschikbaar is, zo snel als mogelijk de minimaal vereiste releaseversie van u systeemhuis installeert waarin het NVGA Protocol 2.0 wordt ondersteund. Houdt u daar in uw planning voor 2024 alvast rekening mee. Hieronder de huidige planning van de systeemhuizen zoals die bij ons bekend is.

DIAS Oplevering gepland eind Q1 – 2024 
CCS Oplevering gepland September – 2024 (Release 18.1)
ANVA Oplevering gepland in Q4 – 2024

Per systeemhuis worden enkele gevolmachtigden gevraagd om deel te nemen in een testtraject. Pas als dit testtraject goed is afgerond vindt verdere uitrol plaats. Als u bij de brede uitrol de benodigde software heeft geïnstalleerd kunt u starten met de aanlevering volgens het NVGA Protocol 2.0; in ieder geval voor die verzekeraars die dan in staat zijn om het NVGA Protocol 2.0 te kunnen ontvangen.

Verzekeraars

Als verzekeraar is het belangrijk dat u tijdig anticipeert op het kunnen ontvangen van de bestanden op basis van het nieuwe NVGA Protocol 2.0. Houdt u er rekening mee dat u gedurende de transitieperiode aanleveringen ontvangt van bestanden op basis van zowel 1.0 als 2.0. Door de verschillende oplevermomenten van systeemhuizen en het moment waarop uw gevolmachtigden over gaan op de juiste release van hun systeemhuis, starten uw gevolmachtigden op verschillende momenten in de tijd met de aanlevering volgens NVGA Protocol 2.0.

In een volgende nieuwsbrief ontvangen alle marktpartijen meer detail informatie over de verdere aanpak ten aanzien van de uitrol.

Inrichten releasematig werken en governance

Voor het huidige NVGA Protocol waren er geen vaste afspraken rond updates van het NVGA Protocol. Om te kunnen blijven voldoen aan toezicht eisen als IFRS en Solvency II zijn echter periodieke aanpassingen noodzakelijk. Het is belangrijk dat dit in een vast ritme gebeurt, zodat alle partijen hier vooraf rekening mee kunnen houden en zij de vastgestelde tijdslijnen kunnen halen. Het beheer van een goede releasekalender vraagt ook om duidelijke afspraken rond aansturing en financiering. De afgelopen periode zijn de nodige voorbereidingen gedaan om te gaan werken volgens een vaste releaseplanning. De komende weken wordt de communicatie hierover uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over het nieuwe releaseproces en over de governance rond het beheer van het nieuwe NVGA Protocol.