Update Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen – juli 2020

In deze nieuwsbrief geven wij u weer een korte update van de huidige status en voortgang van het programma uniforme inrichting volmachtketen. Verder informeren wij u over de geplande activiteiten voor de komende periode.

Voortgang opstellen AFD-definties

Alle VPI-producten inmiddels in behandeling of al gereed

De onderstaande tabel laat per verzekeraar zien voor hoeveel producten de AFD-definities in de pijplijn zitten en in welke fase deze zich bevinden. Inmiddels zijn er ruim 90 producten opgeleverd en gedistribueerd. De afgelopen periode heeft de focus gelegen op de producten die voor premieberekening van VPI gebruikmaken. Deze zijn inmiddels allemaal in behandeling dan wel gereed. De volgende stap is de producten inrichten waarvoor verzekeraars ‘op papier’ de specificaties voor premieberekening verstrekken (verder aangeduid als ‘formularium’). Ook hier ligt de eerste focus op de bulkproducten. 

Instructie opstellen AFD-definitie op basis van formularium nu beschikbaar

Voor verzekeraars is een instructie uitgewerkt, waarin de aanpak is toegelicht voor het opstellen van de AFD-definities voor producten waarvoor zij een formularium verstrekken. Deze instructie is beschikbaar op de SUIV-website: https://suiv.nl/afd-definities/

Uitrol SIVI Online Samenstellen Tool

Om de verwerkingstijd van het opmaken van een AFD-definitie te verkorten en verzekeraars te helpen bij het zelf opstellen van de AFD-definities heeft SIVI de ‘Online Samenstellen Tool’ ontwikkeld. Zonder diepe kennis van de onderliggende technologie kunnen partijen nu AFD-definities aanmaken. Ook bevat de Tool een import-functie, zodat een gebruiker niet alle entiteiten en labels handmatig hoeft in te voeren.

De uitrol vindt nu stapsgewijs plaats. Een aantal verzekeraars maken inmiddels gebruik van deze tool. Voorafgaand hebben zij in een online sessie een demo en instructies gekregen over de Tool. Met de ervaring die hiermee is opgedaan maakt SIVI nu instructiefilmpjes. Zodra deze gereed zijn vindt de brede uitrol plaats. De Online Samenstellen Tool is beschikbaar voor verzekeraars, volmachten (met eigen producten) en leveranciers. Zie ook www.sivi.org/afd-online-samenstellen.

AFD-definities voor door gevolmachtigden zelf ontwikkelde producten

Voor de producten die gevolmachtigden zelf hebben ontwikkeld moeten zij zelf AFD-definities aangmaken. Dit kan ook via de SIVI Online Samenstellen Tool. Ook hier zullen wij uitgebreide instructies verstrekken. De gevolmachtigde stelt zelf de concept AFD-definitie op, waarna de risicodragende verzekeraar deze fiatteert. Heeft u als gevolmachtigde eigen ontwikkelde producten? Laat ons dat dan weten door een mail te sturen naar afd@suiv.nl, zodat wij u kunnen informeren hoe u zelf aan de slag kunt met het opstellen van de AFD-definities voor uw producten.

Overdracht naar verzekeraars

De afgelopen maanden heeft SIVI de concept AFD-definities opgesteld en hoefden verzekeraars deze alleen te controleren. De komende tijd wordt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van AFD-defnities en de regievoering hierop stapsgewijs overgedragen aan de individuele verzekeraars. De distributie van AFD-definities blijft centraal vanuit het programma gebeuren.

Ondersteuning vanuit de systeemhuizen

ANVA

ANVA heeft de software voor de uniforme inrichting nu al enige tijd beschikbaar voor al haar kantoren. Op haar website heeft ANVA een overzicht gepubliceerd van de producten die inmiddels beschikbaar zijn voor ANVA-kantoren. In de laatste ANVA-release is inmiddels ook de automatische distributie van productschermen opgeleverd. Verder heef ANVA een oproep gedaan bij haar kantoren om te participeren in de werkgroep scherminrichting en hierin hun feedback en input te geven op de inrichting van de productschermen. De eerste sessie van deze werkgoep heeft inmiddels plaatsgevonden.

DIAS

DIAS levert de software voor de uniforme inrichting en de analysetooling begin juli op en stelt deze beschikbaar aan alle DIAS-volmachtkantoren. Deze kantoren zijn gevraagd om een eerste analyse voor de beschikbare autoproducten te draaien over hun portefeuille. De resultaten hiervan gebruikt DIAS voor het optimaliseren en afronden van de omzettingssoftware. Zoals al eerder gepresenteerd aan haar klanten, heeft DIAS ervoor gekozen een DIAS productenserver te bouwen, die op basis van de door de verzekeraars aangeleverde (en door SIVI gecertificeerde) AFD-definities, DIAS- productdefinities genereert. Deze kunnen vervolgens worden geïmporteerd in DIAS. Momenteel bouwt DIAS aan de laatste stap van deze generieke programmatuur: de omzetting van een portefeuille naar de nieuwe inrichting.  DIAS verwacht de complete software, inclusief de omzettingsfunctionaliteit, na de zomer te kunnen uitleveren aan al haar kantoren. Vanaf dat moment kan de gevolmachtigde alle beschikbare productdefinities en de omzettingen van de betreffende lopende verzekeringen, zo veel mogelijk geautomatiseerd verwerken.

CCS

CCS test op dit moment de software met de CCS-pilotkantoren. De resultaten hiervan zijn positief. CCS verwacht dan ook begin juli de volledige software beschikbaar te kunnen stellen aan al haar klanten, zodat zij gebruik kunnen maken van de Level-releases die uniforme inrichting ondersteunen. 

 • Kantoren die op dit moment gebruikmaken van een versie lager dan 13.1 dienen hiervoor release 14.1 te installeren. 
 • Kantoren die nu gebruik maken van 13.2 kunnen overgaan naar 13.3 of 14.1. 

Na het installeren van de benodigde softwareversie kunnen zij dan aan de slag gaan met de uniforme inrichting en het omzetten van hun portefeuilles.

Aanhaken softwareleveranciers

De afgelopen weken zijn alle bij ons bekende softwareleveranciers in de volmachtketen vanuit het programma benaderd om hen te informeren over de impact van en aansluiting op de uniforme inrichting van de volmachtketen. Op onze website vindt u een overzicht van de partijen die wij inmiddels hebben gesproken. Het doel van dit overzicht is om op hoofdlijnen inzicht te bieden of de software en/of services klaar zijn voor de werkwijze die het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen  ïntroduceert. Daarnaast geeft het overzicht een indicatie van de eventuele impact voor een gevolmachtigde bij het gebruik van deze software en/of services. Wij actualiseren dit overzicht maandelijks. U vindt het overzicht hier: https://suiv.nl/softwareleveranciers

Mist u een softwareleverancier in het overzicht? Laat dit ons dan weten via info@suiv.nl, zodat wij ook met deze partij contact kunnen opnemen.

Uitrol naar gevolmachtigden

De afgelopen maanden zijn alle gevolmachtigden in online sessies per systeemhuis geïnformeerd over de uitrol van het programma. De ANVA-kantoren kunnen in principe direct starten. De kantoren die gebruik maken van CCS of DIAS kunnen alvast starten met de voorbereiding, zodat zij direct aan de slag kunnen wanneer de software vanuit de systeemhuizen is opgeleverd. 

Om de doelstelling in het programma voor eind 2021 te realiseren is het belangrijk dat alle kantoren snel starten. In het onderstaande overzicht ziet u de voortgang voor alle kantoren. Bent u nog niet gestart? Begin dan snel! Ter ondersteuning zorgen we komende maand voor een handige checklist met zaken die u als gevolmachtigde kunt doen om het omzettingstraject adequaat te organiseren. Ook leveren wij een rapportage template om uw planning en voortgang goed te kunnen bewaken.

Deelname stichting

Aanmelden deelnemers

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we wederom van een flink aantal partijen de aanmelding bij de stichting ontvangen. De deelname door NVGA-leden is inmiddels meer dan 95%. Dat is een heel mooi resultaat. Van de nog ontbrekende NVGA-leden hebben de meeste inmiddels toegezegd dit op korte termijn alsnog te zullen doen. Gevolmachtigden die geen lid zijn van de NVGA en  verzekeraars die zich nog niet hebben aangemeld worden actief benaderd door alle verzekeraars die deel uitmaken van het Platform Overleg Volmachten van het Verbond van Verzekeraars.

De namen van alle verzekeraars en gevolmachtigden die zich hebben aangemeld staan vermeld op de website van de stichting. 

Facturatie deelnemer-bijdrage 2019/2020

Vanuit de stichting is inmiddels gestart met de facturatie van de bijdrage voor deelnemers voor de periode 2019/2020. De wijze waarop de bijdrage per deelnemer wordt berekend is vastgelegd in het Omslagstelsel kosten SUIV. Bij het voorbereiden van de facturatie van de deelnemer-bijdragen hebben wij geconstateerd dat het nodig was om dit omslagstelsel rond een paar aspecten aan te scherpen. De belangrijkste aanleidingen hiervoor waren de hieronder genoemde aandachtspunten:

 • Het gebruik van de VRA als basis voor de geboekte volmachtpremie in verband met betrouwbaarheid en beschikbaarheid en geconsolideerde data.
 • De formulering van de “Groep A” en “Groep B” berekening.
 • Het beschrijven van de wijze van berekening van de totale geboekte volmachtpremie en de individuele geboekte volmachtpremie.
 • Het niet doorvoeren van een correctie voor de (beperkte) fouten als gevolg van provinciale en beurs posten binnen de VRA-cijfers.
 • De compleetheid/formulering van de tussentijdse herberekening en de naverrekening als gevolg van de bovenstaande punten.
 • De wens om op een plaats de complete berekeningswijze te beschrijven (en de bovenstaande punten dus niet als aanvulling op het omslagstelsel vast te leggen.

Alle deelnemers zijn hier inmiddels per mail over geinformeerd. Het gewijzigde omslagstelsel vindt u hieronder:

Omslagstelsel Kosten SUIV – versie 2.0

Voortgang verbetering datakwaliteit

Resultaat tot nu toe

In de monitor zien we door de inzet van alle partijen het aantal issues nog steeds flink terug lopen.

In de vorige nieuwsbrief lieten wij al weten dat CCS de methodiek van de optelling van verschillende dekkingen naar de totale netto jaarpremie op polisniveau heeft aangepast voor alle klanten die zitten op release 13.1.10. of 13.2. Dit heeft er in korte tijd voor gezorgd dat er ruim 700.000 issues zijn opgelost. Om de nog resterende 1,9 mln. issues op te lossen is het belangrijk dat de CCS-kantoren die nog geen gebruik maken van de meest actuele release deze alsnog installeren. Bij deze dan ook het nadrukkelijke verzoek aan CCS-kantoren om hiermee aan de slag te gaan.

POR-coderingen en risicoadressen

Heeft u nog te maken met issues rond POR-codering of risicoadres? Voor deze issues heeft Market Scan per systeemhuis een instructie geschreven, waarmee u deze issues kunt oplossen. U vindt deze instructies op:

https://www.volmachtbeheer.nl/Verbond_van_Verzekeraars/Datakwaliteit.aspx

Maakt u nog geen gebruik van de DMV? Kijk dan op www.marketscan.nl/dmv voor meer informatie over de DMV en de aansluiting hierop.

Vooruitzichten komende periode

 • Uitrol van de SIVI Online Samenstelling Tool aan verzekeraars en overdracht van de regie op het opstellen van de AFD-definities naar de verzekeraars.
 • Oplevering software CCS, zodat ook de CCS-kantoren kunnen starten.
 • Uitwerken van de aanpak en de besluitvorming ten behoeve van SBI-coderingen en postcode/huisnummer voor zakelijke producten.
 • Treffen van de verdere voorbereidingen en het daadwerkelijk starten met omzetten van portefeuilles door gevolmachtigden om zo het benodigde tempo te kunnen behalen dat nodig is om voor eind 2021 alle portefeuilles te hebben omgezet naar de uniforme inrichting.