Update Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen

In deze nieuwsbrief geven wij u een korte update van de huidige status en voortgang van het programma uniforme inrichting volmachtketen. Verder informeren wij u over de geplande activiteiten voor de komende periode.

Waar staan we nu?

Voortgang ANVA

Eind vorig jaar heeft ANVA de ANVA versie die de werkwijze voor uniforme inrichting ondersteund opgeleverd. Deze is vervolgens in december en januari getest in een pilotfase. De bevindingen die hieruit zijn gekomen zijn eind februari door ANVA opgelost in release 49.P01.13. Na de succesvolle afronding van deze eerste pilot voor één autoproduct is de pilot verder uitgebreid naar meer autoproducten en naar diverse andere ANVA-kantoren. Daarnaast nodigen wij de komende periode alle overige ANVA-kantoren uit voor een online onboardingssessie om hen verder te informeren over alle ins en outs. Na deze onboardingssessie kunnen ze starten met het traject.

De eerste onboardingssessie vond op 9 maart plaats bij ANVA in Amersfoort. Vanuit het programmateam begeleidt Marcel Ravelli samen met Marianka Everts en Jaap Carlier van ANVA de uitrol naar de ANVA-kantoren.

In onderstaande filmpjes licht ANVA de nieuwe functionaliteit ten behoeve van de uniforme inrichting verder toe.

Demo nieuwe standaard productschermen

Demo conversie naar uniforme inrichting

Voortgang DIAS

In februari heeft een eerste sessie met een groep pilotkantoren van DIAS plaatsgevonden. Vanaf week 16 zullen deze kantoren de software verder testen en gebruiken. Vanaf juli vindt de uitrol plaats naar alle overige DIAS-kantoren. In april organiseren wij samen met DIAS een onboardingssessie om hen ruim de gelegenheid te geven alle voorbereidingen voor een vlotte start te treffen.

Op de klantendag die DIAS op 10 maart in Houten organiseerde voor haar klanten, hebben Fred Lingg en Bert Wiggers (beiden van DIAS) uitgebreid aandacht besteed aan het programma. Alex de Ruiter was namens het programma aanwezig om vragen van gevolmachtigden te beantwoorden.

Voortgang CCS

Ook CCS is in februari gestart met een aantal pilotkantoren. Inmiddels hebben twee sessies plaats-gevonden. Samen met de pilot-kantoren ontwikkelt en test CCS in de komende maanden de software gefaseerd.

Vanaf 1 juli kunnen alle CCS-kantoren gebruik maken van de Level release die uniforme inrichting ondersteunt. In april organiseren wij samen met CCS ook voor hen een onboardingssessie om hen ruim de gelegenheid te geven alle voorbereidingen voor een vlotte start te treffen.

Aanhaken zelfbouwers

Voor kantoren met eigen gebouwde systemen geldt dat ook zij hun systemen moeten aanpassen aan de nieuwe uniforme inrichting. Met diverse kantoren heeft er inmiddels afstemming hierover plaatsgevonden. Bent u nog niet benaderd voor een afspraak? Laat dit ons dan weten via info@suiv.nl. We nemen dan contact met u op om een afspraak in te plannen waarin wij u verder informeren.

Geen fysieke bijeenkomsten

Vanwege de laatste ontwikkelingen rond het corona-virus vinden alle hierboven genoemde sessies plaats via Skype of Microsoft Teams. Er vinden dus geen fysieke bijeenkomsten plaats.

Opstellen AFD-definities door verzekeraars

De aanlevering van AFD-definities vanuit verzekeraars komt goed op gang. Wekelijks leveren we nu nieuwe gecertificeerde definities uit aan o.a. systeemhuizen (zie ook onderstaand overzicht). Naast motorrijtuigen zijn er al diverse verzekeraars gestart met de eerste brandproducten. Aansprakelijkheid en de overige branches volgen hierna. Tot nu toe is gefocust op de producten die in VPI zitten. Binnenkort starten we met de uitvraag van de niet-VPI producten, de poolproducten en de ‘eigen-producten’ van gevolmachtigden. De zakelijke producten die meer maatwerk vereisen, komen op een later moment aan bod. Om verzekeraars te helpen bij het opstellen van de AFD-definities heeft SIVI de ‘online samenstellen tool’ ontwikkeld. Vanaf begin april start de stapsgewijze uitrol van deze tool naar verzekeraars en andere belanghebbenden. Per partij wordt een introductiesessie ingepland, waarin SIVI uitleg geeft over het gebruik van deze tool. Onderstaande tabel geeft per maatschappij aan voor hoeveel producten de AFD-definities inmiddels worden opgesteld en in welke fase deze zich bevinden.

Deelname stichting

Eind 2019 hebben alle verzekeraars en gevolmachtigden vanuit de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen een mail ontvangen met het verzoek zich als deelnemer aan te melden bij de stichting. Inmiddels hebben we van een flink aantal partijen de aanmelding ontvangen. De namen van alle verzekeraars en gevolmachtigden die zich hebben aangemeld staan inmiddels vermeld op de website van de stichting. Partijen die zich nog niet hebben aangemeld willen we hierbij graag nogmaals verzoeken zich aan te melden als deelnemer. Het aanmeldingsformulier vindt u op onze website.


Voortgang verbetering datakwaliteit

Naast de uniforme inrichting van de volmachtketen is het verbeteren van de datakwaliteit één van de topprioriteiten in het volmachtkanaal. Zowel in het kader van Solvency II als voor een adequate herverzekering is goede datakwaliteit nodig met ook veel voordelen voor de GA, o.a. in het kader van efficiency. De doelstelling van de Werkgroep Verbetering Datakwaliteit is om uiterlijk 31 maart 2020 75% van de issues uit de Datakwaliteit Monitor Volmachten (DMV) opgelost te hebben. De issues doen zich voor op drie verschillende niveaus:
• Systeemhuis-issues
• Applicatiebeheer
• Hands-on issues.
Op alle drie de niveaus zijn de afgelopen tijd flinke stappen gezet.

Applicatiebeheer en ‘hands-on’ issues

Om systeembeheerders van volmachtbedrijven te ondersteunen bij het activeren en toepassen van de Datakwaliteit Monitor Volmachten heeft de Werkgroep Datakwaliteit acht sessies georganiseerd bij respectievelijk Agevo, Solera en VCN. Applicatie- en systeembeheerders kregen tijdens de sessies direct ondersteuning bij alle vragen en eventuele problemen. Ook kregen zij handige tips van inrichtingsexperts en volmachtkantoren. Daardoor hebben zij direct vele issues opgelost in hun systeemhuis. De 50 kantoren die aanwezig zijn geweest laten mede door de sessies een daling van gemiddeld 25% van het aantal issues zien. Met enkele uitschieters als Laponder, Licent en FGD assuradeuren die een daling van bijna 100% laten zien.

De grote dalingen komen voort uit het inrichtwerk bij een gevolmachtigde, zoals de inrichting van een vertaaltabel, van de juiste POR-codering bij een maatschappij of de inrichting van het risico adres. Voor deze issues heeft Market Scan per systeemhuis een instructie geschreven. Aan de hand van deze instructies kunnen alle kantoren deze issues wegwerken. U vindt deze instructies op de website van Volmachtbeheer.

Het meeste werk voor de kantoren zit in het zogeheten hands-on verhaal. De issues moeten dan op polisniveau worden aangepakt. Dit betreft het ‘hands-on’ werk, zoals het ontbreken van een verzekerd bedrag in een dekking of een kenteken of huisnummer. Dus zaken die niet goed staan bij de invoer. Bij steeds meer gevolmachtigden en maatschappijen is het een dagelijkse routine geworden om via de Datakwaliteitsmonitor met deze issues aan de slag te gaan.

Systeemhuis-issues

Een groot deel van het totale aantal issues komt ook voort uit systeemhuis-issues. Bijvoorbeeld door verschillende interpretaties bij het aanmaken van een protocol. Ook de systeemhuizen zijn nauw betrokken bij de uniformering van de volmachtketen en verbetering van de datakwaliteit. Waar nodig worden aanpassingen in het systeemhuis doorgevoerd.

Zo heeft CCS de methodiek van de optelling van verschillende dekkingen naar de totale netto jaarpremie op polisniveau aangepast voor alle klanten die zitten op release 13.1.10. of 13.2. Deze aanpassing heeft echter pas effect als de gevolmachtigden ook de laatste versie van de software installeren. Bij deze dan ook het nadrukkelijke verzoek aan CCS kantoren om hiermee aan de slag te gaan.

Resultaat tot nu toe

In de monitor zien we door de inzet van alle partijen het aantal issues flink terug lopen.

De instructies voor de inrichting van een vertaaltabel, van de juiste POR-codering bij een maatschappij of de inrichting van het risico adres. De aanpassing van CCS moeten er voor zorgen dat we de doelstelling van maximaal 3,1 miljoen openstaande issues op korte termijn halen. Daarmee hebben we dan 75% van de issues opgelost! Maakt u nog geen gebruik van de DMV? Kijk dan op Marketscan voor meer informatie over de DMV en de aansluiting hierop.


Vooruitzichten komende periode

Versturen facturen deelnemer bijdrage

Binnenkort ontvangt u de factuur voor uw deelnemerbijdrage 2019/2020 van ons. Meer informatie over de deelnemerbijdrage vindt u in het omslagstelsel UIV en reglement deelnemers UIV. Deze vindt u op onze website.

Wat u zelf alvast kunt doen om ons te helpen

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen gebeurt er veel en maken we goede stappen voorwaarts. Het is mooi om te zien hoe de verschillende partijen in de keten onderling samenwerken om gezamelijk de programma doelstellingen te realiseren en hiermee de basis te leggen voor een toekomstbestendige volmachtketen. Ook u kunt hieraan nu al uw bijdrage leveren. We noemen hieronder een aantal voorbeelden.


• Meld u aan als deelnemer bij de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen indien u dit niet al gedaan heeft.
• Houd rekening met de benodigde capaciteit die de komende twee jaar nodig is voor het opstellen en beheer van AFD-definities (verzekeraars) en het omzetten van uw portefeuilles (gevomachtigden).
• Reageer tijdig op verzoeken vanuit het programma en zorg dat u aanwezig bent bij de onboardingssessies die het programma voor u als verzekeraar en gevolmachtigde organiseert.
• Richt uw bedrijfsvoering zo in dat u altijd gebruik kan maken van de actuele release van de systeemhuis software. Op die wijze kunt u altijd gebruik maken van de meest recente functionaliteit die de systeemhuizen hebben gebouwd ten behoeve van de ondersteuning van het programma uniforme inrichting volmachtketen.
• Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.suiv.nl om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. U kunt ons ook volgen op LinkedIn.